Projekti

No 2022.gada marta līdz 2022. gadam decembrim
No 2022.gada marta līdz 2022. gadam decembrim

“Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai - Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu (Valued people)” projekta Nr. LLI-550

Projekta vispārējais mērķis ir izstrādāt jaunu integrētu sociālās aprūpes tīklu, kas palielinās sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti pārrobežu reģionā Zarasai-Daugavpils. Projekta ietvaros plānots izpētīt un izvērtēt sociālās aprūpes infrastruktūru Zarasu rajonā un Daugavpils pilsētā, lai gūtu labumu no visām stiprajām pusēm un atrastu veidus, kā budžeta iestādes un nevalstiskās organizācijas varētu viena otru papildināt.

No 2022.gada marta līdz 2022.gadam maijam
No 2022.gada marta līdz 2022.gadam maijam

Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma maršruta un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežas zonā” projekta Nr. LLI-501

Projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu Lietuvas un Latvijas pierobežas reģionos, izmantojot Pirmā Pasaules kara mantojumu, kas atrodas Daugavpils un Zarasu novados.

No 2021.gada 15. septembra līdz 2023.gada 30.jūnijam
No 2021.gada 15. septembra līdz 2023.gada 30.jūnijam

NORDPLUS “Strategies of Coping with COVID-19 Induced Stress for Women Working from Home” Nr. NPAD-2021/10125

https://drive.google.com/file/d/1tpLPwJW-kSc3psHMOsRm50BtWfqEGrup/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1AiaJQg8cNUcGrs0xy-M7LBQxVE7_2-0z/view?usp=drive_link

No 2021.gada jūnija līdz šim brīdim
No 2021.gada jūnija līdz šim brīdim

"Būvindustrijas un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2" Nr. 1.2.2.1/19/A/003

Projekta mērķis ir komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu. Būvindustrijas nozarē uzņēmumi ievieš jaunas iekārtas un tehnoloģijas, kā rezultātā ir iespējas gan radīt jaunas darba vietas, gan uzņēmumos palielināt saražotās produkcijas apjomu uz vienu darbinieku, padarot viņa darbu produktīvāku.

2017.gads oktobris
2017.gads oktobris

2017. gada oktobrī
Lekciju/praktisko nodarbību pakalpojums ESF projektā „Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”, projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/027.

No 2016. gada 1. Jūnija līdz šim brīdim
No 2016. gada 1. Jūnija līdz šim brīdim

No 2016. gada 1. Jūnija līdz šim brīdim
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA 1) pieaugušo izglītības sektora projekts “Pasniedzēju kompetenču paaugstināšanas un attīstīšanas kursi”.
Projekta mērķi:
- uzlabot, modernizēt un internacionalizēt 2 esošo mācību programmu kvalitāti un izveidot 2 jaunās mācību programmas izmantojot pasniedzēju jauniegūtās zināšanas un kompetences;
- informēt mērķgrupas par mācību centra izglītības iespējām, pilnveidotām un jaunām mācību programmām, popularizējot mūsu mācību centru, lai piesaistītu vairāk apmācāmo (pieaugušo), izmantojot pasniedzējas jauniegūtās zināšanas un kompetences mārketinga jomā;
- paplašināt pieredzi un veidot sakarus ar Eiropas valstīm, pārņemot dažādas mācību metodes vai programmas.

2016. gads augusts
2016. gads augusts

No 2016. gada augusta
ES Struktūrfondu projekts komersantu nodarbināto personu kvalifikācijas celšanas apmācībām;
Mērķis: Komersantu nodarbināto personu kvalifikācijas celšanas apmācības.

2014.g.09. līdz šim brīdim.
2014.g.09. līdz šim brīdim.

2014.g.09. līdz šim brīdim.
„Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem”.
Mērķis: Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem.

2012.g.11. līdz šim brīdim.
2012.g.11. līdz šim brīdim.

2012.g.11. līdz šim brīdim.
„Neformālās izglītības programmu apguves īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem”.
Mērķis: Nodrošināt bezdarbniekiem un darba meklētājiem iespēju paaugstināt konkurētspēju un palielināt iespēju integrēties darba tirgū.

2012.g.11. līdz šim brīdim.
2012.g.11. līdz šim brīdim.

2012.g.11. līdz šim brīdim.
„Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem valsts valodas apguvei”.
Mērķis: Valsts valodas apmācības bezdarbniekiem un darba meklētājiem.

"Mācību centrs plus" piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ES fondu mācības pieaugušajiem  Projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001
"Mācību centrs plus" piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ES fondu mācības pieaugušajiem Projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

2018.gada augusts līdz šim brīdim
2018.gada augusts līdz šim brīdim

2018.g. 08. līdz šim brīdim “Motivācijas programma darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde” identifikācijas Nr. NVA 2018/8_ESF

2018.gada maijs līdz šim brīdim
2018.gada maijs līdz šim brīdim

2018.g. 05. līdz šim brīdim ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) pieaugušo izglītības sektora projekts Nr. 2018-1-LV01-KA104-046928

2018.gada maijs līdz šim brīdim
2018.gada maijs līdz šim brīdim

2018.g. 05. līdz šim brīdim ESF projekts “Jauniešu garantijas” Nr. 7.2.1.1/1/15/I/001 atbalsta pasākums “Darbnīcas jauniešiem”.

2018.gada fedruāris līdz šim brīdim
2018.gada fedruāris līdz šim brīdim

2018.g. 02. līdz šim brīdim “Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti”

2017.gada 5.maijs līdz šim brīdim
2017.gada 5.maijs līdz šim brīdim

2017.g. 05 līdz šim brīdim ESF projekts “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem”, “Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu  īstenošana”

2016.gada līdz 2017. gada decembrim
2016.gada līdz 2017. gada decembrim

No 2016. gada līdz 2017. gada decembrim
"Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (apmācības) pakalpojumu 2017. gadā" Iepirkuma identifikācijas Nr. LRLM2017/28-3-03/07ESF.

2017.g. jūnija līdz 2019.g. maijam
2017.g. jūnija līdz 2019.g. maijam

12.    No 2017. gada jūnija līdz 2019. gada maijam
EMOTION - Tools for Effective Management of Emotions for the Baltic-Nordic Consortium of Adult Trainers, NORDPLUS ADULT Projekta Nr. NPAD-2017/10076.
Mērķis ir konsorcijā veikt kopīgu izstrādes darbu un izveidot rokasgrāmatu ar instrumentiem pieaugušo izglītotājiem, kas strādā ar sociālās riska ģimenēm, vardarbības upuriem, patvēruma meklētājiem, NEET (personas, kas nav nodarbinātas un neiegūst izglītību vai apmācību.) un citām nelabvēlīgā situācijā esošām grupām emocionālajā pārvaldībā.

No 2017. gada 1. jūnija līdz 2018.gada 31.augustam
No 2017. gada 1. jūnija līdz 2018.gada 31.augustam

No 2017. gada 1. jūnija līdz 2018.gada 31.augustam
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA 1) pieaugušo izglītības sektora projekts “Darba “ēnošana” un piedalīšanās apmācību kursos IKT jomā” Nr. 2017-1-LV01-KA104-035297.

No 2017.gada 29.maija līdz 2018.gada 31. augustam
No 2017.gada 29.maija līdz 2018.gada 31. augustam

No 2017.gada 29.maija līdz 2018.gada 31. augustam
ESF projekts “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001
Projekta mērķis ir veicināt ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos piemērotā pastāvīgā darbā vai piemērotā izglītībā/apmācībā, mazinot sociālās atstumtības riskus.

No 2015. janvāra līdz 2015. decembrim
No 2015. janvāra līdz 2015. decembrim

No 2015. janvāra līdz 2015. decembrim
LDTA un itSMF nozares komersantu apmācību partnerības projekts;
Mērķis: Iegūt papildu zināšanas un prasmes efektīvai sadarbībai projektu realizācijas gaitā un projektu vadībā IT pakalpojumu nodrošināšanai.

No 2015. g. līdz 2016. g.
No 2015. g. līdz 2016. g.

No 2015. g. līdz 2016. g.
Pašvaldību sociālo darba speciālistu apmācības projekts "Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (apmācības) pakalpojumu".
Mērķis: Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām.

2015.g.07. līdz 2015.g.09
2015.g.07. līdz 2015.g.09

2015.g.07. līdz 2015.g.09.
„Profesionālās pilnveides izglītības programmu apguves organizēšana ieslodzījuma vietās” iepirkuma identifikācijas Nr. VIAA 2015/23 ESF”
Mērķis: Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana ieslodzītajām personām.

2015.g.07. līdz 15.07.2015.
2015.g.07. līdz 15.07.2015.

2015.g.07. līdz 15.07.2015.
Projekts „Atklāj sevī dabas pētnieku Daugavpilī”, aktivitāte „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem” II kārta.
Mērķis: Veicināt Daugavpils pilsētas skolas vecuma bērnu izpratni par vides jautājumu nozīmi un pastāvošajām likumsakarībām, rosinot bērnos „videi draudzīgu” un ekoloģisku rīcību, sniedzot iespēju apgūt jaunas iemaņas un prasmes, kopīgi sadarbojoties.

2015.g.01. līdz 22.05.2015.
2015.g.01. līdz 22.05.2015.

2015.g.01. līdz 22.05.2015.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākums „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitāte „Arodapmācības” apakšaktivitāte „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana”.
Mērķis: Nodrošināt Latgales reģiona augkopības nozarē un lopkopības nozarē nodarbinātajiem pieejamu arodapmācību, veicinot viņu zināšanu, prasmju un kompetenču līmeņa paaugstināšanu, nodrošinot videi draudzīgas lauksaimniecības attīstību un ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanas metožu lietošanu reģionā.

2015.g.01. līdz 2016. gadam.
2015.g.01. līdz 2016. gadam.

2015.g.01. līdz 2016. gadam.
„Par psihologu pakalpojumu nodrošināšanu Valsts policijas struktūrvienību vajadzībām”.
Mērķis: Nodrošināt speciālistu, kas apmācīts psihologa darbam ar bērniem kriminālprocesā un piedalīšanos nepilngadīgās personas pratināšanā.

2014.g.08. līdz 15.05.2015.
2014.g.08. līdz 15.05.2015.

2014.g.08. līdz 15.05.2015.
„Lektoru moderatoru pakalpojumu nodrošināšana”.
Mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību, aktivizēt vietējos resursus un vietējās partnerības starp uzņēmējiem, pašvaldībām, augstākās izglītības iestādēm, zinātnes institūcijām un plānošanas reģionu, kā arī stiprināt pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības veicināšanas jomā.

2013.g.11. līdz 2015.g.
2013.g.11. līdz 2015.g.

2013.g.11. līdz 2015.g.
„Konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumi” bezdarbniekiem un darba meklētājiem.
Mērķis: Semināru un kursu organizēšana bezdarbniekiem.

2013.g.09. līdz 2014.g.12.
2013.g.09. līdz 2014.g.12.

2013.g.09. līdz 2014.g.12.
“Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”.
Mērķis: Neformālās izglītības programmu īstenošana nodarbinātām personām.

2012.g.08. līdz 2014.g.
2012.g.08. līdz 2014.g.

2012.g.08. līdz 2014.g.
Vieglās rūpniecības un saistīto nozaru uzņēmumu partnerības apmācību projekts.
Mērķis: Uzņēmumu darbinieku apmācību īstenošana.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai personalizētu saturu, pēc tam reklamētu mūsu pakalpojumus un apkopotu statistiku par vietnes izmantošanu.