Programmēšana (kvalifikācija “Programmēšanas tehniķis”)

Programmēšana (kvalifikācija “Programmēšanas tehniķis”)
Mērķis - izglītības procesa rezultātā, nodrošinot profesionālās tālākizglītības programmas apguvi, sagatavot programmēšanas tehniķi, kurš veic programmatūras izstrādi, darbības pārbaudi un darbības izmaiņas ar mērķi izveidot funkcionālu un izvirzītajām prasībām atbilstošu vienkāršu programmatūras risinājumu vai tā komponentus.


Ieguvumi un rezultāti:

Izglītības procesa rezultātā tiks apgūtas šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Lasīt un izprast programmatūras vai tās daļas tehnisko projektējumu un shematisko attēlojumu un izmantot iegūto informāciju darba uzdevumu veikšanā.

2. Iegūt informāciju par konkrētas programmatūras vai tās daļas uzbūvi un novērtēt darba apjomu.

3. Izveidot programmatūras vienību, lietojot programmēšanas valodu un ievērojot programmatūras izstrādes metodoloģiju un labo praksi.

4. Lasīt un analizēt esošo programmatūras vienības pirmkodu un uzrakstīt programmatūras vienības pirmkodu, pārbaudīt tā atbilstību lietotāja vajadzībām un veikt vienību testēšanu.

5. Izvērtēt koda struktūras atbilstību tā uzdevumam un veikt koda refaktorēšanu (programmatūras koda struktūras jeb dizaina uzlabošana bez sagaidāmās funkcionalitātes maiņas).

6. Īsi un saprotami formulēt pirmkoda fragmenta darbības principus.

7. Veidot datu bāzes un lietot tās vadības sistēmas programmatūras vienībām nepieciešamajā apjomā.

8. Sagatavot testu datu komplektu piemērus, izvēlēties piemērotākos programmatūras vienības testēšanai un veikt programmatūras darbības pārbaudi.

9. Uzturēt programmatūras daļu un nepieciešamības gadījumā to atjaunināt.

10. Analizēt un novērst uzturamās programmatūras lietotāja konstatētās kļūdas, to cēloņus vai neatbilstību dokumentācijai.

11. Noteikt darba uzdevuma izpildei nepieciešamās darbības prioritārajā secībā, pamatoti noteikt un ievērot darba uzdevumu izpildes termiņus, veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

12. Sagatavot rakstisku un mutisku informāciju par programmatūras izstrādes, testēšanas, ieviešanas gaitu un programmatūras uzturēšanu, noformējot dokumentus atbilstoši darba uzdevumiem, ievērojot datu aizsardzības un konfidencialitātes principus.

13. Izvērtēt iegūtās zināšanas un prasmes un pastāvīgi pilnveidot profesionālo kvalifikāciju, regulāri iepazīstoties ar informācijas un komunikācijas nozares profesionālajiem jaunumiem, izmantojot tehnisko dokumentāciju, tīmekli un citus tehniskās informācijas avotus.

14. Strādāt individuāli un komandā, ievērojot profesionālās ētikas principus, profesionālās saskarsmes un darba tiesisko attiecību normas.

15. Organizēt, izmantot un uzturēt drošu darba vietu, ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus, darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un sniegt pirmo palīdzību.


Kursa programma:

• EIKT pamatprocesi un darbu veidi
• EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas
• Algoritmēšanas un programmēšanas pamati
• Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei
• Datorsistēmas un datortīkli
• Sistēmu programmēšana
• Datu bāzu programmēšana
• Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB)
• Programmēšanas tehnoloģijas
• Matemātikas speciālās nodaļas
• EIKT drošības politika
• EIKT produktu izstrāde
• Sabiedrības un cilvēka drošība
• Iniciatīva un uzņēmējdarbība
• Sociālās un pilsoniskās prasmes
• Zaļās prasmes

Līdzīgas programmas

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai personalizētu saturu, pēc tam reklamētu mūsu pakalpojumus un apkopotu statistiku par vietnes izmantošanu.