Atbildīgais par katliekārtām

Atbildīgais par katliekārtām

Neformālās izglītības programmas sasniedzamais rezultāts:

Iepazīstināt ar noteikumiem par katliekārtām, to uzraudzību, kā arī ar normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar bīstamo iekārtu ekspluatāciju, instrukcijām katliekārtu apkalpojošajam personālam un iepazīstināt ar bīstamajiem faktoriem darbā ar katliekārtām.

Neformālās programmas uzdevumi:

1. Pārzināt katlu iekārtas uzbūvi, darbības principus un ekspluatācijas prasības.
2. Kārtot katlu iekārtas tehnisko dokumentāciju.
3. Nodrošināt katlu iekārtas tehnisko apkopi, uzraudzību un drošu ekspluatāciju.
4. Instruēt apkalpojošo personālu darbam ar katlu iekārtu.
5. Pareizi rīkoties katlu iekārtas darbības traucējumu gadījumā.

Programmas apguves kvalitātes novērtēšana:

Programmas klausītāji kārto pārbaudījumu mācību programmas noslēgumā. Saņemot sekmīgu vērtējumu, izglītojamais saņem atbildīgā speciālista apliecību/ apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Mērķa auditorija: Personāls, kas veic darbus ar katliekārtām: ekspluatācija, pārbaude un apkope.

Course program:

1. LR likumdošana par bīstamajām iekārtām
2. Katliekārtu tehniskā dokumentācija, tehnisko normatīvu prasības, kas nodrošina to drošu ekspluatāciju.
3. Instruktāžu veidi, to veicēji
4. Darba instrumentu un individuālo aizsarglīdzekļu pielietojums
5. Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos.
6. Noslēguma pārbaudījums.

Similar programs

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.