Atbildīgais par spiedieniekārtām un to kompleksiem

Atbildīgais par spiedieniekārtām un to kompleksiem

Neformālās izglītības programmas sasniedzamais rezultāts:

Pilnveidot nozares atbildīgo speciālistu kvalifikāciju par spiedieniekārtu un to kompleksu tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, (LR likums "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" (27.10.1998); LR MK noteikumi Nr. 1320 "Noteikumi par bīstamajām iekārtām" (17.11.2009); LR MK noteikumi Nr. 348 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība" (07.06.2016)).

Neformālās izglītības programmas uzdevumi:

1. Pārzināt spiedieniekārtu un to kompleksu uzbūvi, darbības principus un ekspluatācijas prasības;

2. Orientēties spiedieniekārtu un to kompleksu tehniskajā dokumentācijā;

3. Nodrošināt spiedieniekārtu un to kompleksu tehnisko apkopi, uzraudzību un drošu ekspluatāciju;

4. Instruēt apkalpojošo personālu darbam ar spiedieniekārtu un to kompleksiem;

5. Pareizi rīkoties spiedieniekārtu un to kompleksu darbības traucējumu gadījumā.

Programmas apguves kvalitātes novērtēšana:

Programmas klausītāji kārto pārbaudījumu mācību programmas noslēgumā. Saņemot sekmīgu vērtējumu, izglītojamais saņem atbildīgā speciālista apliecību/ apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Mērķa auditorija: Personāls, kas veic darbus ar spiedieniekārtām: ekspluatācija, pārbaude un apkope.

Course program:

1. LR likumdošana par bīstamajām iekārtām
2. Vispārīgie noteikumi un tehniskās prasības spiedieniekārtu remontam un ekspluatācija
3. Spiedieniekārtu tehniskā dokumentācija, tehnisko normatīvu prasības, kas nodrošina to drošu ekspluatāciju
4. Instruktāžu veidi, to veicēji
5. Darba instrumenta un individuālo aizsarglīdzekļu pielietojums
6. Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos
7. Noslēguma pārbaudījums

Similar programs

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.