Atbildīgais par spiedieniekārtām un to kompleksiem

Atbildīgais par spiedieniekārtām un to kompleksiem

Neformālās programmas sasniedzamais rezultāts:

Pilnveidot nozares atbildīgo speciālistu kvalifikāciju par spiedieniekārtu un to kompleksu tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, (LR likums "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" (27.10.1998); LR MK noteikumi Nr. 1320 "Noteikumi par bīstamajām iekārtām" (17.11.2009); LR MK noteikumi Nr. 348 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība" (07.06.2016)).

Neformālās programmas uzdevumi:

1. Pārzināt spiedieniekārtu un to kompleksu uzbūvi, darbības principus un ekspluatācijas prasības;

2. Orientēties spiedieniekārtu un to kompleksu tehniskajā dokumentācijā;

3. Nodrošināt spiedieniekārtu un to kompleksu tehnisko apkopi, uzraudzību un drošu ekspluatāciju;

4. Instruēt apkalpojošo personālu darbam ar spiedieniekārtu un to kompleksiem;

5. Pareizi rīkoties spiedieniekārtu un to kompleksu darbības traucējumu gadījumā.

Programmas apguves kvalitātes novērtēšana:

Programmas klausītāji kārto pārbaudījumu mācību programmas noslēgumā. Saņemot sekmīgu vērtējumu, izglītojamais saņem atbildīgā speciālista apliecību/ apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Mērķa auditorija: Personāls, kas veic darbus ar spiedieniekārtām: ekspluatācija, pārbaude un apkope.

Course program:

Tēmas:
1. LR likumdošana par bīstamajām iekārtām
2. Vispārīgie noteikumi un tehniskās prasības spiedieniekārtu remontam un ekspluatācija
3. Spiedieniekārtu tehniskā dokumentācija, tehnisko normatīvu prasības, kas nodrošina to drošu ekspluatāciju
4. Instruktāžu veidi, to veicēji
5. Darba instrumenta un individuālo aizsarglīdzekļu pielietojums
6. Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos
7. Noslēguma pārbaudījums

Similar programs

Iebūvēto lietojumprogrammu izstrādātājs
Professional development education program:
Iebūvēto lietojumprogrammu izstrādātājs
Datorzinības un informācijas tehnoloģijas
NVA NVA
Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel
Non-formal education program:
Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
09/15/2023
Closest course starting dates:
09/15/2023
Course program
Personāla vadība
Professional development education program:
Personāla vadība
Uzņēmējdarbiba
Tourism product development
Professional development education program:
Tourism product development
Tourism
English (no prior knowledge)
Non-formal education program:
English (no prior knowledge)
English
Personal data protection and IT security
Non-formal education program:
Personal data protection and IT security
Data security
Minimum hygiene requirements for food productions
Non-formal education program:
Minimum hygiene requirements for food productions
Hygiene requirements
Basics of drawing
Non-formal education program:
Basics of drawing
Construction

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.