Biroja darbības organizēšana uzņēmējdarbības procesu nodrošināšanai

Biroja darbības organizēšana uzņēmējdarbības procesu nodrošināšanai
Mērķis - sniegt zināšanas par darba organizēšanu birojā un veidot izpratni par biroja darba specifiku. Izglītības procesa rezultātā izglītojamais apgūst zināšanas un praktiskas iemaņas apmeklētāju/klientu pieņemšanas organizēšanā, lietišķo tikšanos sagatavošanā, ievērojot profesionālo un vispārējo ētiku un organizācijas korporatīvā tēla prasības.    

Ieguvumi un rezultāti -

1. plānot laiku un noteikt prioritātes;
2. atbildēt par sava darba rezultātiem, racionālu darba laika un resursu izmantošanu;
3. patstāvīgi veikt darba pienākumus, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku;
4. organizēt dažādu veidu tikšanās un pasākumus;   
6. iegūt, izvērtēt un apkopot informāciju, lai nodrošinātu informatīvā procesa norisi organizācijā;
7. strādāt individuāli un komandā, ievērojot ētikas principus;
8. izprast un ievērot informācijas konfidencialitāti;
9. pārzināt un ievērot lietišķo etiķeti;
10. saskaņot savu darbību ar dažādu līmeņu speciālistiem;
11. prast objektīvi izvērtēt situāciju, uzklausīt un respektēt citu viedokli;
12. sadarboties, veidot pozitīvu saskarsmi.

Course program:

Tēmas:
Darba vietas organizēšana.
Informācijas pārvaldība.
Saziņas veidi.
Sūtījumi.
Biroja produktu iegāde.
Lietišķo tikšanos organizēšana.
Korporatīvā komunikācija.
Komunikācija ar informācijas tehnoloģiju starpniecību.
Psiholoģiskā vide organizācijā.

Similar programs

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.