Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli (kvalifikācija “Datorsistēmu tehniķis”)

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli (kvalifikācija “Datorsistēmu tehniķis”)
Mērķis - izglītības procesa rezultātā, nodrošinot profesionālās tālākizglītības programmas apguvi, sagatavot datorsistēmu tehniķi, kurš uzstāda vienkāršus lokālos datortīklus, pārbauda un novērš kļūmes visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku, programmatūru un vienkāršus lokālos datortīklus; sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, tai skaitā elektroniski un telefoniski, ar savu profesionālo darbību veicina un uzlabo datorlietotāju darba efektivitāti.

Ieguvumi un rezultāti:

Izglītības procesā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1.     Izvērtēt datortehnikas, vienkāršu lokālo datortīklu, operētājsistēmu un lietojumprogrammatūras atbilstībudatorlietotāju vajadzībām.

2.     Uzstādīt, konfigurēt, pārvietot un noņemt datortehniku.

3.     Veikt datortehnikas un vienkāršu lokālo datortīklu apkopi un uzlabošanu, diagnosticēšanu, kļūmju novēršanu un vienkāršus remontdarbus.

4.     Uzstādīt, konfigurēt un atjaunināt operētājsistēmas un lietojumprogrammatūru, diagnosticēt un novērst kļūmes operētājsistēmu un lietojumprogrammatūras darbībā.

5.     Izvēlēties un lietot piemērotus materiālus, atbilstošus mehāniskos un elektriskos instrumentus, mērinstrumentus, tehnoloģiskos risinājumus, programmnodrošinājumu un normatīvajos aktos un ražotāju specifikācijās noteiktās prasības.

6.     Organizēt un nodrošināt datu glabāšanas un apmaiņas kārtību, datu aizsardzību un iznīcināšanu no neizmantojamiem vai bojātiem datu nesējiem.

7.     Lasīt, izprast darba uzdevumu izpildei nepieciešamos tehniskos rasējumus un shēmas, korekti interpretēt tehnisko dokumentāciju, veidot skices un darba zīmējumus, ievērot standartizētās prasības.

8.     Noteikt darba uzdevumu izpildei nepieciešamās darbības prioritārajā secībā, izveidot pasūtījuma tehnisko specifikāciju, pamatoti noteikt un ievērot darba uzdevumu izpildes termiņus, veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

9.     Secīgi iepazīstināt datorlietotājus ar datortehnikas, programmatūras un vienkāršu lokālo datortīklu darbības pamatprincipiem, izstrādāto projekta risinājumu, pamatot, saskaņot un veikt nepieciešamās korekcijas.

10. Secīgi iepazīstināt datorlietotājus ar ļaundabīgo programmatūru, tās veidiem un izpausmēm, datorsistēmu un lokālo datortīklu fizisko aizsardzību, datu aizsardzību un informācijas glabāšanu.

11. Veidot prezentācijas.

12. Regulāri un patstāvīgi sekot un iepazīties ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nozares jaunākajām tehnoloģijām, iekārtām, darba instrumentiem un materiāliem, izmantot tehnisko dokumentāciju, tīmekli, datu bāzes un citus tehniskās informācijas avotus, izvērtēt iegūtās zināšanas un prasmes un pastāvīgi pilnveidot profesionālo kvalifikāciju.

13. Sagatavot racionālus priekšlikumus datortehnikas un lokālo datortīklu attīstības plānošanai.

14. Komunicēt un sadarboties ar kolēģiem, datorlietotājiem un saistīto profesiju speciālistiem, uzklausīt citus un argumentēti skaidrot savu viedokli.

15. Izmantot biroja tehniku un sazināties ar datorlietotājiem mutvārdos, lietišķajā sarakstē, pa telefonu un elektroniski, noformēt dokumentus atbilstoši darba uzdevumiem, ievērot datu aizsardzības un konfidencialitātes principus.Course program:

• Sabiedrības un cilvēka drošība
• Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei
• EIKT pamatprocesi un darbu veidi
• EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas
• Algoritmizācijas un programmēšanas pamati
• Serveru izvēle un uzstādīšana
• EIKT drošības politikas veidošana
• Datortehnikas komplektēšana un montāža
• Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana
• Biroja tehnikas apkope un remonts
• Drošības sistēmu uzstādīšana un uzturēšana
• Perifērijas iekārtu apkope un remonts
• Datortehnikas komponentu darbības uzturēšana
• EIKT produktu izstrāde

Similar programs

Program for employees responsible for fire safety (up to 50 people)
Professional development education program:
Program for employees responsible for fire safety (up to 50 people)
Fire safety
07/20/2021
Closest course starting dates:
07/20/2021
15 places left of 15
Course program
Electric forklift operation
Professional development education program:
Electric forklift operation
Driving self-propelled vehicles
05/03/2021
Closest course starting dates:
05/03/2021
15 places left of 15
Course program
Swedish (no prior knowledge)
Non-formal education program:
Swedish (no prior knowledge)
Swedish
06/30/2020
Closest course starting dates:
06/30/2020
15 places left of 15
Course program
Qualification improvement for electricians and electrical safety group (A)
Non-formal education program:
Qualification improvement for electricians and electrical safety group (A)
Energetics
03/29/2021
Closest course starting dates:
03/29/2021
15 places left of 15
Course program
Norwegian (no prior knowledge)
Non-formal education program:
Norwegian (no prior knowledge)
Norwegian
07/01/2021
Closest course starting dates:
07/01/2021
15 places left of 15
Course program
Computer hardware diagnostics, repair and software installation
Professional development education program:
Computer hardware diagnostics, repair and software installation
Computer equipment
08/12/2021
Closest course starting dates:
08/12/2021
10 places left of 10
Course program
NVA
German (no prior knowledge)
Non-formal education program:
German (no prior knowledge)
German
03/12/2021
Closest course starting dates:
03/12/2021
15 places left of 15
Course program
Russian (with prior knowledge)
Non-formal education program:
Russian (with prior knowledge)
Russian
06/30/2020
Closest course starting dates:
06/30/2020
15 places left of 15
Course program
AutoCAD
Non-formal education program:
AutoCAD
Computer science construction
08/02/2021
Closest course starting dates:
08/02/2021
10 places left of 10
140 people have finished our courses
Course program
Computer science (with prior knowledge)
Non-formal education program:
Computer science (with prior knowledge)
Computer science
03/05/2021
Closest course starting dates:
03/05/2021
10 places left of 10
Course program

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.