Latviešu valodas zināšanu pilnveide 9. klasei

Latviešu valodas zināšanu pilnveide 9. klasei

Mērķi:

  • Nostiprināt esošās zināšanas latviešu valodā un paplašināt tās; 
  • Pilnveidot klausīšanas, runāšanas prasmes un attīstīt lasīšanas un rakstīšanas prasmes;
  • Attīstīt informācijas iegūšanas un izvērtēšanas prasmes. Sekmēt daudzveidīgu valodas modeļu izmantošanu runā; 
  • Attīstīt pareizrunas un pareizrakstības prasmes atbilstoši latviešu literārās valodas normām;
  • Pilnveidot vārdu krājumu, izmantojot jaunu vārdu un formu darināšanu;
  • Sagatavot skolēnus valsts centralizētam eksāmenam latviešu valodā; 


Ieguvumi un rezultāti:

Skolēns jūtas psiholoģiski drošāks un pārliecinošāks, gatavs CE kārtošanai.


Stundu skaits:  62 ak. st. programma

2 akadēmiskās stundas(2 x 40 min.) 2 reizes nedēļā.


Course program:

Programmā iekļautas tēmas, kas atbilst skolas un starptautisko eksāmenu prasībām.
Apmācību procesā skolēni iegūst un pilnveido nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai efektīvi izpildītu eksāmenu formātam atbilstošus uzdevumus.


 • Gramatikas atkārtošana;
• Domrakstu rakstīšanas trenēšana;
• Tekstu uztveršanas prasmes;
• Ātrlasīšanas prasmes;
• Dzirdes uztvere – eksāmena audio daļas trenēšana;
• Mutiskā daļa – runātprasmes attīstīšana;
• Vārdu krājums dažādās sfērās un nozarēs;
• Psiholoģiskā sagatavošana.

Similar programs

Kids
Angļu valodas zināšanu pilnveide 10.-12. klasei(optimalais līmenis)
Angļu valoda 10.-12. klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
Kids
Matemātika 8.-9. klasei
Matemātika 9. klasei
Sagatavošanas kursi centralizētajiem eksāmeniem
Kids
Angļu valodas zināšanu pilnveide 8. - 9. klase (optimālais līmenis)
Angļu valoda 9. klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
Kids
Fizika 11.-12.klasei
Fizika 10.-12.klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
Kids
Latviešu valodas zinašanu pilnveide 10.-12. klasei
Kids
Matemātika 11.-12. klasei
Matemātika 11.-12. klasei
Sagatavošanas kursi centralizētajiem eksāmeniem

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.