Latviešu valoda 1.-4.klasei

Mērķi:

1. Profesionālā palīdzība valodas apguvē bērnam viegli uztveramā formā (spēles);
2. Valodas apguve, ņemot vērā bērna individuālās īpatnības un spējas;
3. Vārdu krājuma paplašināšana, gramatikas pamatu apguve, rakstīšanas un runāšanas prasmju attīstīšana.

Ieguvumi un rezultāti:

1. Prasme sazināties latviešu valodā skolēnu vecumam un vajadzībām atbilstošās situācijās.
2. Valodas psiholoģiskā barjera noņemšana.
3. Spēja saprast vienkāršus tekstus un  formulēt savu viedokli.

Stundu skaits:  62 ak. st. programma

2 akadēmiskās stundas(2 x 40 min.) 2 reizes nedēļā.

Course program:

- Sniegt ieskatu latviešu valodas gramatikā.

- Attīstīt prasmes un iemaņas klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas vingrinājumu izpildē, veicināt to izmantošanu regulārās patstāvīgās nodarbības.

- Sekmēt brīvu dialogu veidošanu skolēnu starpā un  izveidot jauniešiem apzinātu runātprasmi.

- Mērķtiecīgi un daudzveidīgi pilnveidot vārdu krājumu.

- Attīstīt skolēnu kompetenci latviešu valodā, prasmi izteikt sevi un sazināties latviešu valodā.

Similar programs

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.