Latviešu valodas zināšanu pilnveide 5. - 7.klasei

Latviešu valodas zināšanu pilnveide 5. - 7.klasei

Mērķi:

1. Profesionāla palīdzība valodas apguvē.

2. Pilnīgot klausīšanās un runāšanas prasmes un attīstīt lasīšanas un rakstīšanas prasmes.

3. Attīstīt informācijas iegūšanas un vērtēšanas prasmes.

 4. Sekmēt daudzveidīgu valodas modeļu izmantošanu runā.

 5. Attīstīt pareizrunas un pareizrakstības prasmes atbilstoši latviešu literārās valodas normām.

 6. Pilnīgot vārdu krājumu, izmantojot jaunu vārdu un formu darināšanu.Ieguvumi un rezultāts:

  • Prasme sazināties latviešu valodā skolēnu vecumam un vajadzībām atbilstošās situācijās.

  • Valodas psiholoģiskā barjera noņemšana.

  •  Spēja saprast  teikto un uzrakstīto, formulēt savu viedokli. 


Stundu skaits:  62 ak. st. programma

2 akadēmiskās stundas(2 x 40 min.) 2 reizes nedēļā.

Course program:

- Padzīļināt zināšanas latviešu valodas gramatikā.

- Attīstīt prasmes un iemaņas klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas vingrinājumu izpildē, veicināt to izmantošanu regulārās patstāvīgās nodarbībās.

- Sekmēt brīvu dialogu veidošanu skolēnu starpā un izveidot jauniešiem apzinātu runātprasmi.

- Mērķtiecīgi un daudzveidīgi pilnveidot vārdu krājumu.

- Attīstīt skolēnu kompetenci latviešu valodā, prasmi izteikt sevas domas un sazināties latviešu valodā.

Similar programs

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.