Minecraft 5. klasei

Mērķi:

Sniegt kopīgo izpratni, zināšanas par OOP (objektu orientētā programmēšana), apgūt pamatzināšanas par Python valodu, apgūt loģiskās, algoritmiskās un radošās domāšanas prasmes, prasmi izmantot dažāda veida informācijas avotus un strādāt komandā.

Ieguvumi un rezultāts:

Teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu veidošana algoritmizācijas un programmēšanas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomās; Tiek iegūtas zināšanas par dažādiem ciklu veidiem un pamatzināšanas Python valodā. Attīstītas prasmes darbā ar multimediju un informācijas avotiem. Attīstītas prasmes darboties grupā, kā arī prasme izvērtēt savu un komandas darbu.


Stundu skaits: 128

Course program:

  • Izglītojamais zina algoritma jēdzienus, to veidus.
  • Izglītojamais pārzina un prot pielietot programmēšanas pamatus datora vadībā.
  • Attīstās izglītojamā radošās spējas.
  • zglītojamais prot strādāt komandā, izvērtēt savu un komandas darbu.

Similar programs

Sling and floor controlled bridge crane operation works
Non-formal education program:
Sling and floor controlled bridge crane operation works
Driving self-propelled vehicles
Computer science (no prior knowledge)
Professional development education program:
Computer science (no prior knowledge)
Computer science
NVA
English (with prior knowledge) (Intermediate)
Non-formal education program:
English (with prior knowledge) (Intermediate)
English
Profesija vienas dienas laikā!
Aprūpētājs
Continuing education programs:
Sociālā aprūpe
Aprūpētājs
10/24/2023
Closest course starting dates:
10/24/2023
Course program
Kids
Latviešu valodas zinašanu pilnveide 10.-12. klasei
Accounting basics
Professional development education program:
Accounting basics
Business
NVA
Programmēšanas pamati JAVASCRIPT un HTML valodā BEZDARBA RISKAM PAKĻAUTĀM PERSONĀM
Non-formal education program:
Programmēšanas pamati JAVASCRIPT un HTML valodā
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
Darba aizsardzība un drošība
Professional development education program:
Darba aizsardzība un drošība
Darba aizsardzība
Autokāra vadīšana
Professional development education program:
Autokāra vadīšana
Pašgājēmašīnu vadīšana

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.