Valsts valoda Ukrainas civiliedzīvotājiem - pakāpe (A2)

Valsts valoda Ukrainas civiliedzīvotājiem - pakāpe (A2)


Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par Valsts valodas saturu atbild Profesionālās tālākizglītības centrs “Mācību centrs plus”.
 #ValodaLVUKR2024

Programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā, izglītojamajam, kuram latviešu valoda ir svešvaloda, sniegt zināšanas un iespējas apgūt latviešu valodas pamatprasmes, kas nepieciešamas ikdienas saziņā un citās dzīves jomās.

Rezultāti:

Sekmīgi apgūstot šo kursu, izglītojamie iegūst nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas, atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim:
- pamata līmeņa 2. pakāpe (A2) – persona spēs vienkāršos teikumos sazināties par ikdienas un viņai zināmām profesionālām tēmām, lasa un saprot vienkāršus tekstus par sadzīvi un darbu, prot aizpildīt tipveida dokumentus (piemēram, veidlapas, rēķinus, kvītis), prot uzrakstīt personiska satura īsus tekstus, uztver un saprot dabiskā tempā skaidri runātus neliela apjoma ar personas darbu un sadzīvi saistītus tekstus.

Mērķa grupa:

Pieaugušie, t.sk. arī nepilngadīgie Ukrainas civiliedzīvotāji ar iegūtu vidējo izglītību, kuriem latviešu valoda ir kā svešvaloda.

Programmas uzdevumi:

Izglītības procesā dot iespējas apgūt šādas zināšanas un prasmes:
  • Apgūt mutvārdu izrunas īpatnības, alfabētu;
  • Sniegt zināšanas par vārdu krājumu, kas nepieciešams vienkāršas sarunas uzturēšanai par apgūstamajiem tematiem;
  • Veidot pamatprasmes vienkāršu tekstu lasīšanā;
  • Veidot pamatprasmes vienkāršu tekstu sastādīšanā.
  • Veidot pamatprasmes vārdu rakstīšanā;

Mācību ilgums: 120st.
Mācību forma :attālināti (ZOOM)
Mācību sākums: 5.06.2024(pirmd.,trešd. no plkst.17:30-20:25)
                            27.06.2024(otrd., ceturtd. no plkst 17:30-20:25)


Pieteikšanas links А2 līmenimhttps://ej.uz/SIF_A2_24

Course program:

Tēmas:

Iepazīšanās.
Es esmu. Alfabēts.
Skaitļi.
Pulkstenis.
Nedēļa.
Mēneši .
Šodien, vakar, rīt.
Krāsas.
Ģimene.
Es darbā. Profesija.
Valstis un valodas.
Darbojamies.
Veikalā.
Darbības.
Augļi un pārtikas produkti.
Gadalaiki un laiks (laikapstākļi).
Māja, manas mājas.
Virtuvē.
Pilsētā.
Dabā.

Similar programs

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.